KIA V
Home
Test

Missie 1

Integrale aanpak van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit

 

Waar gaat deze missie over?

Georganiseerde, ondermijnende criminaliteit is ontwrichtend voor de samenleving. Het gaat vaak om stelselmatig gepleegde criminaliteit. Dit leidt tot onwettige vermogens en tot economische machtsposities met corruptie, marktverstoring en verwevenheid tussen onderÔÇÉ en bovenwereld. Deze criminaliteit is in veel gevallen onzichtbaar, maar kan zich ook manifesteren in de publieke ruimte door intimidatie en geweld. Waar daders vaak bovenregionaal of internationaal opereren, heeft ondermijnende criminaliteit tegelijkertijd op lokaal niveau veel uitingsvormen en verbindingen.

De bestrijding van georganiseerde criminaliteit wordt effectiever als overheid, bedrijfsleven en burgers intensiever en gerichter samenwerken. Het beste is dat de gehele keten integraal samenwerkt om georganiseerde criminaliteit te voorkomen, te verstoren, te doorbreken, te bestraffen en ons te beschermen.

Wat hebben we al bereikt?

Kennis en innovatiebehoefte

We zetten in op innovaties om beter zicht te krijgen op criminele activiteiten zodat we ze effectief kunnen terugdringen. We gebruiken hiervoor drie denklijnen als leidraad:

  • Zicht: alle ogen verbonden
  • Inzicht: voorspellende kracht
  • Interventie: nieuwe modellen

Aan de hand van deze denklijnen sluiten we aan bij huidige ondermijning-gerelateerde onderzoekstrajecten (inclusief bijbehorende ecosystemen), bijvoorbeeld op het gebied van data en intelligence. Maar we kijken ook naar nieuwe (chemische) sensortechnologie en naar technologische innovaties rond nieuwe gedragswetenschappelijke inzichten: kunnen we daarmee criminele patronen herkennen en analyses versterken?