KIA V
Home
Test

Missie 2

Cyberveiligheid

Waar gaat deze missie over?

In de Nederlandse Cybersecurity Strategie 2022-2028 (NLCS) staan de belangrijkste uitdagingen van Nederland op het gebied van cybersecurity. We moeten ons richten op kennisontwikkeling en innovatie om dreigingen in het digitale domein tegen te gaan, economische kansen te creëren én voldoende digitale autonomie te borgen. Met onze cybermissie zetten we dan ook in op multidisciplinaire kennis en innovatiedoor fundamenteel en toegepast (multidisciplinair) cybersecurity-onderzoek, zowel lang- als en kortcyclisch. De missie cyberveiligheid krijgt zijn uitvoering in CS4NL (Cybersecurity for the Netherlands), het breedgedragen programma van de KIA Sleuteltechnologieën.

Wat hebben we al bereikt?

 • In regie van het ministerie van Justitie en Veiligheid is publiek-privaat de NLCS 2022-2028 ontwikkeld, inclusief het Actieplan Nederlandse Cybersecurity Strategie 2022-2028. Hierbij is dcypher aangewezen als samenwerkingsplatform voor cybersecurity innovatie die de publiek-private agendering en programmering stimuleert. dcypher maakt deel uit van de KIA Veiligheid.
 • Samen met de KIA Sleuteltechnologieën is het breedgedragen programma (BGP) ontwikkeld: CS4NL - Breed Gedragen Programma Cybersecurity kennis en innovatie voor de Topsectoren. Deze samenwerking wordt in de KIC-periode 2024-2027 voortgezet met de KIA Digitalisering.
 • We hebben een groeiend ecosysteem met betrokken publiek-private samenwerkingen waaronder:
  - FERM: Cyberweerbaarheid R’damse haven: Cyberweerbaarheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid | FERM (ferm-rotterdam.nl)
  - Brainport: Cyberweerbaarheid Regio Eindhoven
  - Twente University Centre for Cybersecurity Research (TUCCR)
  - Centrum voor Veiligheid en Digitalisering (CVD)
  - Security Delta (HSD): veiligheid inclusief cybersecurity
  - Dutch Institute for Vulnerability Discolure (DIVD): vrijwilligersorganisatie voor cybersecurity, vanuit Nederlandse publiek-private organisaties
  - CSIRT.global: vrijwilligersorganisatie voor cybersecurity, vanuit een Europese publiek-private organisatie
  - ACademic Cyber Security Society (ACCSS): wetenschappers die actief zijn op het uitgebreide terrein van cybersecurity
  - CyberVeilig Nederland (CVNL): belangenorganisatie voor een optimaal ondernemingsklimaat voor cybersecuritybedrijven
  - Platform Praktijkgericht ICT-onderzoek (PRIO)
  - Platform Veilig Ondernemen (PVO)
 • Daarnaast organiseert het veld zich steeds beter. Voorbeelden zijn de cybersecurity industrie in CVNL (Cyberveilig Nederland) en het academisch onderzoek in CVNL. Verder is er speciale aandacht bij VNO-NCW en FME voor cybersecurity-innovatie (voor het mkb).
 • Vanuit de KIC-hoofdlijn Praktijk (Regieorgaan SIA) Project SPRONG: Expertisenetwerk Cyberweerbaar Nederland gestart. 

Kennis en innovatiebehoefte

In lijn met de NLCS en CS4NL richt de missie Cyberveiligheid zich op de volgende gebieden voor cybersecurity-onderzoek en -innovatie met de volgende doelstellingen:

 • Digitale weerbaarheid van de overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties.
  Organisaties en de ketens en netwerken waar zij deel van uitmaken, hebben zicht op cybersecurity incidenten, -dreigingen en -risico’s en hoe hiermee om te gaan. Organisaties zijn goed beschermd tegen digitale risico’s, en nemen hierin hun belang voor de sector en andere organisaties in de keten mee. Snel en adequaat reageren organisaties op en herstellen en leren van cybersecurity incidenten en -crises.
 • Veilige en innovatieve digitale producten en diensten
  Digitale producten en diensten zijn veiliger. Nederland heeft een sterke cybersecuritykennis- en innovatieketen, onder meer op het gebied van cryptografie.
 • Tegengaan van digitale dreigingen van staten en criminelen
  Nederland heeft zicht en grip op digitale dreigingen van staten en criminelen. Staten houden zich aan verantwoordelijk statelijk gedrag in de digitale ruimte.
 • Cybersecurity-arbeidsmarkt, onderwijs en digitale weerbaarheid van burgers
  Burgers zijn goed beschermd tegen digitale risico’s. Burgers reageren snel en adequaat op cybersecurity incidenten. Leerlingen en studenten krijgen onderwijs in vaardigheden gericht op digitale veiligheid. De Nederlandse arbeidsmarkt kan voldoen aan de toenemende vraag naar cybersecurity-experts.