KIA V
Home
Test

Missie 5

Hightech landoptreden

Waar gaat deze missie over?

Veiligheid en vrijheid zijn niet vanzelfsprekend. Ze staan op allerlei manieren onder druk. Dat blijkt onder meer uit de rijksbrede veiligheidsstrategie. Hierin staan de diverse dreigingen voor Nederland en de strategie om ze het hoofd te bieden.

Veiligheid is in toenemende mate een internationaal vraagstuk. Onze veiligheidsorganisaties moeten dan ook meer netwerken en via hoogwaardige technologie samenwerken om onze tegenstander voor te blijven. Verder is kennisontwikkeling en innovatie nodig om de hoofdtaken van onze Krijgsmacht optimaal te kunnen blijven invullen.

Met de missie Hightech landoptreden dragen we hieraan bij. We streven naar innovatie en adoptie van technologische oplossingen om de landmacht te moderniseren. Hierdoor kan zij haar rol in het veiligheidsecosysteem optimaal uitoefenen.

Programma’s uit deze missie versterken niet alleen de Koninklijke Landmacht, maar kunnen ook bijdragen aan de Koninklijke Marechaussee en de Koninklijke Luchtmacht. Deze organisaties werken immers nauw samen. Effectieve samenwerking in deze gouden driehoek is essentieel voor kennis- en technologieontwikkeling. Daarom zetten we in deze missie sterk in op de verbetering van die samenwerking.

Ons doel is dat Nederland in 2035 state-of-the-art veiligheidsorganisaties heeft. Ze werken optimaal samen en maken gebruik van de mogelijkheden van nieuwe technologie. Deze organisaties beschermen onze veiligheid, vrijheid en welvaart. Ze verdedigen ons grondgebied en dat van onze het bondgenoten. Ze dragen ook bij aan de internationale rechtsorde en stabiliteit. De Landmacht heeft hierbij een cruciale, orkestrerende rol.

Wat hebben we al bereikt?

  • In 2023 hebben we de NWO Missiegedreven call Samenwerking tussen Mens en (semi-) Autonome Systemen gestart met oktober 2023 als deadline voor volledige aanvragen.
  • In de TKI Dinalog Call Supply chains for Society is een onderzoeksproject toegekend voor adaptieve servicelogistiek van gevechtsvliegtuigen actief in vijandelijk luchtruim en een project voor adaptieve inzet van vrijwilligers bij noodhulpdiensten.

Kennis en innovatiebehoefte

De Strategische Kennis- en Innovatieagenda (SKIA) 2021-2025 geeft de krijgsmacht richting om (potentiële) tegenstanders voor te blijven. In zijn visie ‘Veiligheid is vooruitzien’ heeft de commandant Landstrijdkrachten vier ontwikkellijnen gepresenteerd voor de toekomst van de Landmacht (2035):

  1. Vergroten van het adaptief vermogen
  2. Intensiveren van de samenwerking met nationale en internationale partners
  3. Versterken van de verbinding tussen mens en technologie
  4. Beter worden in het gevecht over lange afstanden en in stedelijk gebied 

Het Operationeel Kader Landoptreden 2035 is een nadere uitwerking van de visie. Hierin staan de belangrijkste uitdagingen specifiek voor het landoptreden. Het document geeft ook richting en kaders voor kennis en innovatie. De Koninklijke Landmacht heeft marsroutes uitgewerkt voor de kennisontwikkeling en innovatie op de verschillende vakgebieden. Voor de KIA Veiligheid zijn relevant de marsroutes Manoeuvre, Genie, Grondgebonden Luchtverdediging, Inlichtingen en Veiligheid, Communicatie- en Informatiesystemen (CIS), Logistiek (zowel bevoorrading & transport als onderhoud) en Geneeskundig.

Voor de marsroutes zien we specifieke uitdagingen en potentiële gamechangers op diverse technologiegebieden. Als we daar goed op inspelen, kunnen we het adaptief vermogen van de militaire organisatie vergroten, de verbinding tussen mens en technologie versterken en de landmacht beter maken in het gevecht. Hiervoor moeten we intensiever samenwerken met partners. Daarnaast zien we kansen voor nieuwe en huidige innovatie-ecosystemen.