Deze call gericht op Supply Chain Security is tot stand gekomen in samenwerking met de Topsector Logistiek, Energie, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Life Sciences & Health, ICT en High Tech Systemen en Materialen (Holland High Tech), binnen het thema systeem- en ketenveiligheid van het CS4NL programma. Er is een TKI- budget beschikbaar van maximaal 1.5 miljoen euro met een maximale doorlooptijd van 3 jaar voor projecten.

Meer informatie

Doel van de call

Deze call heeft als doel om bij te dragen aan het verder ontwikkelen van generieke kennis op het gebied van digitale veiligheid in logistieke ketens (supply chains) en de digitale veiligheid van de producten en diensten die deze ketens voortbrengen. Multidisciplinaire consortia worden uitgenodigd onderzoekvoorstellen in te dienen ten behoeve van het verbeteren van de digitale veiligheid in de hele keten. Deze kennisontwikkeling kan zich richten op a) het balanceren van veiligheid, flexibiliteit en ketenefficiëntie, b) het in kaart brengen van (dynamische) afhankelijkheden in ketens , c) de digitale veiligheid van producten en diensten die deze ketens voortbrengen en d) het ontwikkelen van mitigerende maatregelen en het testen van die maatregelen in zowel digitale als fysieke ketens.

Financiering

Het beschikbare budget aan TKI-toeslag voor deze call is maximaal 1.500.000,=. Deze middelen worden beschikbaar gesteld door het TKI Dinalog, TKI Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en TKI Life Sciences & Health (Health~Holland), indien aansluitend bij de betreffende kennis- en innovatie agenda’s en uitvoeringsprogramma’s.

Maximaal toe te kennen aan PPS-toeslag per project: 

  • Industrieel (R&D) onderzoek: maximaal 50% van de subsidiabele kosten, met een minimum van € 250.000 en een maximum van € 5000,= (maximale projectomvang € 1.000.000,= voor maximaal 3 jaar);
  • Experimentele ontwikkeling: maximaal 25% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 25000,= (maximale projectomvang € 1.000.000,= voor maximaal 3 jaar). 

Multisectorale consortia

Samenwerkingsprojecten zijn onderzoeksprojecten die uitgevoerd worden door een samenwerkingsverband van bedrijven en kennisinstellingen. De minimale omvang van een consortium is één kennisinstelling en twee bedrijven. Deze call for proposals vraagt uitdrukkelijk multisectorale consortia.  

Belangrijke data

  • Uiterlijke sluitingsdatum Call for Proposals: donderdag 29 juni 2023 (24:00 uur). 

Matchmaking

  • Online bijeenkomst: dinsdag 18 april 12:00 - 13:00 uur

TKI HTSM (Holland High Tech) draagt niet bij aan het budget van deze call. Wel werkt Holland High Tech met onderzoeksorganisaties en bedrijven in de High Tech aan de vorming van PPS projecten gerelateerd aan Cyber Security en Supply Chain Security