Missie 1: Integrale aanpak van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit 

Waar gaat deze missie over 

Georganiseerde, ondermijnende criminaliteit is ontwrichtend voor de samenleving. Het gaat vaak om stelselmatig gepleegde criminaliteit. Dit leidt tot onwettige vermogens en tot economische machtsposities met corruptie, marktverstoring en verwevenheid tussen onderÔÇÉ en bovenwereld. Deze criminaliteit is in veel gevallen onzichtbaar, maar kan zich ook manifesteren in de publieke ruimte door intimidatie en geweld. Waar daders vaak bovenregionaal of internationaal opereren, heeft ondermijnende criminaliteit tegelijkertijd op lokaal niveau veel uitingsvormen en verbindingen.

De bestrijding van georganiseerde criminaliteit wordt effectiever als overheid, bedrijfsleven en burgers intensiever en gerichter samenwerken. Het beste is dat de gehele keten integraal samenwerkt om georganiseerde criminaliteit te voorkomen, te verstoren, te doorbreken, te bestraffen en ons te beschermen.

Lees meer 

Missies

De Kennis- en Innovatieagenda Veiligheid bestaat uit vijf meerjarige, missiegedreven innovatieprogramma’s (MMIP’s). In iedere MMIP hebben ‘missieteams’ vanuit de betrokken topsectoren en betrokken ministeries een uitgewerkte agenda opgesteld voor de uitdagingen waar wij voor staan.

Bekijk de missies